Privacy statement

Download en/of lees hier ons privacy statement.

Privacy Statement Easy2order website

Appvision B.V. (“Easy2order”) hecht grote waarde aan uw privacy en aan een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke informatie.

Dit Privacy Statement bevat informatie over de manier waarop Easy2order uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens betreft elke handeling met betrekking tot de persoonsgegevens handmatig of electronics, waaronder in ieder geval begrepen het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van gegevens zoals naam, identificatienummer of locatiegegevens, of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld diens fysieke, genetische, economische, culturele of sociale identiteit. Er is geen sprake meer van persoonsgegevens in geval de gegevens adequaat zijn geanonimiseerd.

Binnen het begrip persoonsgegevens bestaan ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit het ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Dit Privacy Statement geeft inzicht in het gebruik van uw persoonsgegevens door Easy2order en in de rechten die u daarbij heeft als gebruiker van de diensten van Easy2order.

Omvang verwerking van persoonsgegevens
Dit Privacy Statement beschrijft hoe Easy2order omgaat met persoonsgegevens die zijn verzameld na gebruik van de website [www.easy2order.app] (“Website”).

Tijdens uw bezoek aan de Website kan Easy2order persoonsgegevens van u verzamelen, zowel direct als indirect. Easy2order zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Wie beslist wat er met uw informatie gebeurt?
Easy2order bepaalt met welke middelen en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens door Easy2order vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Externe links op de website van Easy2order
De Website kan linken naar sites van derden die niet onder beheer van Easy2order vallen. U dient zich bij het gebruiken van een dergelijke link te realiseren dat het Privacy Statement van Easy2order niet van toepassing is op de inhoud van de links van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites afzonderlijk informatie over u verzamelen. Easy2order is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen jegens de gebruikers. Easy2order raadt u aan om het Privacy Statement van deze website uitvoerig te bestuderen alvorens u besluit uw (persoons)gegevens te verstrekken.

Easy2order registreert niet doelgericht demografische informatie van bezoekers aan de Website. U als websitebezoeker kunt er echter altijd voor kiezen om dergelijke informatie voor Easy2order beschikbaar te maken (bijvoorbeeld bij het versturen van een contactverzoek). Indien u er weloverwogen voor kiest om demografische informatie met ons te delen leiden wij uit deze keuze uw uitdrukkelijke toestemming aan Easy2order af, om deze persoonsgegevens te mogen verzamelen en te mogen gebruiken op de manieren die zijn beschreven in dit Privacy Statement. Deze toestemming wordt ook afgeleid uit uw handeling, wanneer u ervoor kiest om deze persoonsgegevens zelfstandig openbaar te maken.

Het is ons beleid om alleen de informatie te verzamelen die daadwerkelijk nodig is om aan het door u gewenste websitegebruik te kunnen voldoen. Indien de Website persoonlijke informatie over u verzamelt die niet noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan het door u gewenste websitegebruik, wordt u hiervan bij aanvang van het gebruik van de Website op de hoogte gesteld. Indien u van mening bent dat de Website onevenredig veel informatie over u heeft verzameld, dan kunt u bezwaar maken door contact met Easy2order op te nemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement.

Hoe gebruikt Easy2order uw persoonsgegevens?
Indien u persoonsgegevens aan Easy2order beschikbaar stelt gebruikt Easy2order deze gegevens voor doelen zoals hierna omschreven in dit Privacy Statement, of voor doelen zoals aangegeven op de Website op het moment dat u deze gegevens middels het gebruik van de Website beschikbaar stelt, of zoals overduidelijk blijkt uit de context van de verwerking, inclusief:

Lijst van doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken:

 • het administreren, beheren en modereren van de Website;

 • om gebruikersgegevens te sorteren en te analyseren;

 • om de ontwikkeling van onze activiteiten en diensten in kaart te brengen;

 • om te begrijpen hoe bezoekers de functies en toepassingen van onze Website gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren;

 • om uw surfervaring op de Website te personaliseren en te verrijken door inhoud weer te geven die waarschijnlijk relevant en interessant voor u is;

 • om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden te bewaken en de naleving af te dwingen, met inbegrip van beleidslijnen voor acceptabel gebruik; en/of

 • alle andere doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Easy2order hebt verstrekt.

Onze Website verzamelt of vergelijkt geen persoonsgegevens om deze te verkopen aan derden voor marketingdoeleinden.

Legitieme grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
De Nederlandse wetgever verplicht Easy2order om de wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen. Easy2order baseert de verwerkingen van persoonsgegevens op één of meer van de volgende grondslagen:

 • in het belang van een effectieve levering van informatie en diensten aan u en in het belang van de doelmatige en wettige praktijk van onze organisatie (op voorwaarde dat deze uw rechten niet strijdig zijn met uw belangen);

 • om te voldoen aan alle wettige en rechtmatige verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn;

 • om onze verplichtingen uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst na te komen;

 • of, indien er geen andere voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens voorhanden zijn: indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het relevante doeleinde.

Beveiliging van persoonsgegevens

Easy2order hanteert algemeen aanvaarde standaarden van technologie en veiligheid om verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te beschermen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie die via de Website is verzameld; dergelijke personen hebben uitdrukkelijk ingestemd met de plicht de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Easy2order streeft naar maximale bescherming van uw persoonsgegevens maar kan de veiligheid van persoonsgegevens die naar Easy2order of door Easy2order worden verzonden niet volledig garanderen.

Toepassing van Cookies 
Door te klikken op de knop TOESTAAN/DOORGAAN NAAR DE WEBSITE/BEGREPEN geeft u toestemming aan Easy2order voor de toepassing van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacy Statement.

Easy2order gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor een correcte werking van onze website.

 • Analytische/prestatiecookies. Deze cookies verzamelen informatie. Hiermee kan Easy2order het aantal bezoekers van de website identificeren, numeriek analyseren en inzien. Deze cookies stelt Easy2order in staat om onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers de benodigde informatie kunnen vinden.

 • Functionaliteitcookies. We gebruiken deze cookies om een terugkerende bezoeker te herkennen, zodat we onze inhoud kunnen personaliseren en de voorkeuren van deze bezoeker kunnen onthouden.

 • Tracking cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de secties van de website die u hebt bezocht en de links die u heeft gevolgd. Easy2order zal deze informatie gebruiken om de Website relevanter te maken voor uw interesses. Easy2order kan deze beschikbare informatie ook delen met derden.

 

Uw rechten als gebruiker

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies door de website intrekken. Hiervoor moet u deze cookies actief verwijderen of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt ook de website www.allaboutcookies.org bezoeken voor meer informatie over het verwijderen of weigeren van cookies tijdens het websitegebruik en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Houd er echter rekening mee dat wanneer u uw browser zo instelt dat alle cookies (inclusief noodzakelijke cookies) worden geblokkeerd, dit invloed kan hebben op uw bezoekerservaring van de Website.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Verwerkingslocaties en overdrachten aan derde dienstverleners

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners om deze namens Easy2order te verwerken. Wanneer Easy2order persoonsgegevens doorgeeft doet Easy2order dit voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt, voor de doeleinden zoals in dit Privacy Statement vermeld, voor het beheer en onderhoud van de Website en aanverwante systemen en/of voor andere interne of administratieve doeleinden. Easy2order kan ook persoonsgegevens overdragen aan derde serviceproviders voor identiteitsbeheer, websitehosting en beheer, data-analyse, gegevensback-up, beveiliging en opslagdiensten.

Als u zich in de EU/EER bevindt geeft Easy2order uw persoonsgegevens alleen door aan externe dienstverleners buiten de EU/EER:

 • Indien de ontvanger zich in een land bevindt (of een specifieke sector in een land – bijvoorbeeld een organisatie die onder het EU-VS Privacy Shield valt) waarvan de Europese Commissie erkent dat zij een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt.

 • In het kader van door de Europese Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de AVG voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER.

Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan handhavings-, opsporings- en andere overheidsinstanties, aan beroepsorganisaties en andere derden, als dat vereist wordt door en/of in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving. Dit geldt ook voor informatieverzoeken die afkomstig zijn van buiten het land waar u zich bevindt. Easy2order kan uw persoonsgegevens ook inzien en gebruiken om vast te stellen of openbaarmaking van uw persoonsgegevens mogelijkerwijs vereist of toegestaan is.

Hoe lang bewaart Easy2order uw persoonsgegevens?

Easy2order bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, of zo lang als wettelijk vereist is met inachtneming van de minimale wettelijke bewaartermijnen. Easy2order bewaart contactgegevens tot het moment dat een gebruiker zich afmeldt van de diensten van Easy2order of tot op het moment waarop een gebruiker Easy2order verzoekt om deze persoonsgegevens te verwijderen. Wanner u ervoor kiest om u af te melden van de beschikbaarheid voor de diensten van Easy2order, zal Easy2order beperkte informatie over u bewaren, zodat Easy2order uw verzoek tot afmelden van de diensten van Easy2order kan honoreren.

Afmelden van de diensten van Easy2order

Indien u uw beschikbaarheid af wil melden voor de diensten van Easy2order of andere registraties wil beëindigen, dan dient u de instructies die Easy2order heeft gepubliceerd als uitgangspunt te nemen en deze uit te voeren om u af te melden. Als u geen e-mails of marketingberichten van Easy2order meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de link in het bericht waardoor u definitief afgemeld wordt voor de toezending van deze berichten.

Rechten van betrokkenen met betrekking tot informatie

Op grond van de rechten die de nationale wetgever aan u toekent kunt u rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Easy2order van u bewaart. U heeft het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Als u deze rechten wilt uitoefenen jegens Easy2order of als u vragen heeft of deze rechten op uw situatie van toepassing zijn, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen op info@easy2order.app. Easy2order kan kosten in rekening brengen voor een verzoek tot toegang van uw informatie, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke relevante wetgeving.

Contact opnemen

Wanneer u vragen of klachten hebt over deze Privacy Statement of over de manier waarop uw persoonsgegevens op de Website wordt verwerkt, of als u gebruik wilt maken van een van uw hierboven beschreven rechten, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: info@easy2order.app

Easy2order wijst u erop dat, afhankelijk van het land waar u zich bevindt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor de gegevensbescherming.

Aanpassingen Privacy statement

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in februari 2019. Easy2order kan dit Privacy Statement te allen tijde bijwerken door op de huidige locatie een bijgewerkte versie te publiceren. Het gewijzigde of geamendeerde Privacy Statement is van toepassing vanaf die revisiedatum. Daarom raadt Easy2order u aan dit Privacy Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Easy2order uw persoonsgegevens beschermt en de voorwaarden waarop Easy2order uw persoonsgegevens verwerkt.